Diaconie

Diaconie is in essentie ‘er zijn voor de ander’. Dienstbaar zijn aan (groepen) mensen die dat
nodig hebben. Hulp bieden daar waar nodig en mogelijk is, met respect voor de eigen waarde
van de hulpbehoevende medemens. Hulp die versterkt en op eigen benen zet, voor naasten
dichtbij en (heel) ver weg.

In navolging van Christus onze Heer is het de taak van de diaconie om richting en mede uitvoering te geven aan de diaconale opdracht die de hele kerkelijke gemeente aangaat. Deze diaconale opdracht wordt ingegeven in het Bijbelboek Mattheüs.

Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten,
Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op,
Ik was naakt, en jullie kleedden Mij.
Ik was ziek en jullie bezochten Mij,
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.

Mattheüs 25:35-36

In navolging van deze opdracht proberen we als diakenen hier invulling aan te geven en 'er te zijn voor die ander'. Het woord 'diaken' is afgeleid van het Griekse 'diakonos' en betekent 'dienaar'. Als dienaar bieden we diaconale ondersteuning aan hen die dat nodig hebben en kennen we enkele praktische taken:

  • Ambtelijke vertegenwoordiging in de erediensten
  • Uitvoering van Heilig Avondmaalsdiensten
  • Verzorgen van de afkondiging van de bestemming van de (diaconale) collecte
  • Verzorgen van PR over diaconaal werk (gemeente diaconaal bewust maken)
  • Bijwonen van vergaderingen (kerkenraad, wijkdiaconie en DPE - Diaconaal Platform Ede)
  • Kerstattentie voor de ouderen

De diaconie maakt onderdeel uit van de kerkenraad.